Menu
Obec Radvanec
Radvaneca osada Maxov

Žitavskou stezkou za historií Radvance

Popis projektu

Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

Kleinprojekteförderung im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014 - 2020

Název projektu: "Žitavskou cestou za historií Radvance"

Doba realizace projektu: 22.08.2019 - 21.08.2020

Obec Radvanec a město Reichenbach/O.L. spolupracují již několik let – v roce 2015 předložilo město Reichenbach malý projekt s názvem „Studie proveditelnosti k vytvoření turistické infrastruktury“, který byl během roku 2016 úspěšně společně realizován. V návaznosti na tyto aktivity sestavili partneři koncem roku 2016 společný projekt zaměřený na turistickou infrastrukturu, který však dosud nebyl realizován. Partneři chtějí i nadále pokračovat ve spolupráci, tentokrát se zaměřují na poznávání historie obce Radvanec a její propojení s německou stranou – obec leží na staré obchodní žitavské cestě, její původní název zní Rodowitz. Výsledky společné práce chtějí partneři představit veřejnosti z obou obcí a také využít pro rozvoj cestovního ruchu. S tím souvisí i další plánované společné aktivity, např, tvorba turistických nabídek. Cílem projektu je rozvoj přeshraniční spolupráce partnerů při odkrývání historie obce Radvanec, společné pátrání v historických materiálech, které souvisí s původním německým osídlením a s rozvojem staré obchodní žitavské cesty. V rámci projektu proběhne sběr a zpracování materiálů k historii obce Radvanec, jejich využití pro zhoto-vení barevné publikace a vytvoření poznávací trasy k historii obce Radvanec a jejich prezentování při společném setkání formou přednášky a společné vycházky. Do přípravy těchto aktivit se zapojí obyvatelé z obou obcí, zejména členové Lužického horského spolku v Radvanci a Vlasteneckého spolku v Reichenbachu. Zhotovené tiskoviny budou dvojjazyčné a budou distribuovány na obou stranách hranice. Veškeré výstupy projektu budou přístupné pro veřejnost z obou stran hranice a budou také přeshraničně propagovány. Dá se proto očekávat pozitivní dopad projektu na obou stranách hranice. Mezi cílové skupiny projektu patří obyvatelé obou obcí, členové místních iniciativ, děti z místních škol a sportovních klubů a také návštěvníci příhraničí. Aktivity a výstupy projektu budou přístupné všem obyvatelům a návštěvníkům, vždy bude dodržován princip rovných příležitostí a nediskriminace. Výstupy projektu budou rovnou měrou dostupné pro muže i ženy

Výsledky projektu:

  • Zorganizování setkání zástupců obou obcí, při kterých bude s využitím historických materiálů zmapována historie obce Radvanec a definovány souvislosti a propojení s německou stranou
  • Zhotovení dvojjazyčné publikace o historii obce Radvanec s fotografiemi z historie i současnosti, s texty k historii obce s vloženou mapou
  • Uspořádání společného setkání obyvatel Radvance a Reichenbachu, spojeného s krátkou vycházkou do okolí obce a s přednáškou o historii Radvance a s představením vytvořené publikace.
  • Vytvoření poznávací trasy v Radvanci a okolí „Žitavskou cestou za historií Radvance“, která bude zahrnovat 14 zastavení a 1 souhrnnou informační tabuli k průběhu trasy a k projektu.
  • Zhotovení jednoduchého letáčku s mapkou a vytyčením trasy, umístění elektronické verze mapky a trasy na www stránkách obce Radvanec V průběhu realizace projektu budou probíhat také průběžná setkání projektového.

Všechny plánované aktivity projektu budou realizovány v těsné spolupráci obou partnerů. Díky tomu se upevní vazby mezi zástupci obcí i mezi obyvateli, což vytvoří dobrý základ pro další rozvoj partnerské spolupráce. Přidanou hodnotou je také intenzivní zapojení zástupců místních iniciativ (Lužický horský spolek v Radvanci a Vlastenecký spolek v Reichenbachu). To bezesporu výrazně přispěje k lepší identifikaci obyvatel s příhraničním územím a k odbourávání bariér.

Projekttitel: "Auf dem Zittauer Weg zur Geschichte von Radvanec/Rodowitz"

Projektzeitraum: 22.08.2019 - 21.08.2020

Gemeinde Radvanec und Stadt Reichenbach/O.L. arbeiten bereits mehrere Jahre zusammen – im 2015/2016 wurde ein gemeinsames Kleinprojekt mit dem Titel „Machbarkeitsstudie zur Schaffung einer touristischen Infrastruktur“ erfolgreich umgesetzt. Anknüpfend haben die Projektpartner im 2016 ein gemeinsames Projekt zum Thema touristische Infrastruktur vorbereitet, was aber leider bis jetzt nicht umgesetzt werden konnte. Die Partner möchten auch weiter zusammenarbeiten, diesmal zum Thema Geschichte der Gemeinde Radvanec und deren Verknüpfung mit der deutschen Seite. Gemeinde Radvanec, ursprünglich Rodowitz, liegt auf dem alten Zittauer Handelsweg. Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit werden der breiten Öffentlichkeit von den beiden Gemeinden vorgestellt und für die Tourismusentwicklung ausgenützt. Ziel des Projektes ist Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Entdeckung der Geschichte von Radvanec, Zusammenhänge mit der ursprünglichen deutschen Besiedlung und mit dem alten Zittauer Handelsweg. Im Rahmen des Projektes werden Unterlagen für Ausarbeitung einer farbigen Broschüre zur Geschichte von Radvanec zusammengefasst und zur Gestaltung eines Lehrpfades in Radvanec ausgenützt. Die Ergebnisse werden bei einem gemeinsamen Treffen in Radvanec mit Vorlesung und gemeinsamer Wanderung präsentiert. An der Vorbereitung von diesen Aktivitäten werden sich Bewohner der beiden Gemeinden beteiligen, vor allem Mitglieder des Lausitzer Bergvereins von Radvanec und des Heimatvereins von Reichenbach. Die Druckmaterialien werden zweisprachig ausgefertigt und auf den beiden Seiten der Grenze verteilt. Die Projektergebnisse werden für beide Seiten der Grenze offen und werden auch grenzüberschreitend beworben. Man kann also einen positiven Einfluss des Projektes auf den beiden Seiten erwarten. Zu den Zielgruppen zählen Bewohner der beiden Gemeinden, Mitglieder der Ortsinitiativen, Kinder von den Ortsschulen und auch Besucher des Grenzgebietes. Die Projektaktivitäten und Ergebnisse werden bei Einhaltung des Prinzips gleicher Chancen und der Nichtdiskriminierung für alle Bürger und Besucher offen. Ergebnisse können sowohl Männer, als auch Frauen ausnutzen.

Ergebnisse des Projektes:

  • Organisierung von Treffen der Vertreter der beiden Gemeinden, bei welchen die Geschichte der Gemeinde Radvanec entdeckt und die Zusammenhänge und Verbindungen mit der deutschen Seite definiert werden.
  • Ausarbeitung einer zweisprachigen Broschüre zur Geschichte von Radvanec mit Fotos von heute und damals, mit Texten zur Geschichte und eingelegte Karte.
  • Organisierung von einem gemeinsamen Treffen der Bewohner von Radvanec und Reichenbach, verbunden mit einer Wanderung in die Umgebung von Radvanec, mit einem Vortrag über Geschichte von Radvanec und mit Vorstellung der Broschüre. Für die An- und Abreise der Gäste von Reichenbach wird ein Bus bestellt, Teilnehmerzahl 80 Personen insgesamt
  • Gestaltung von einem Lehrpfad in Radvanec „Auf dem Zittauer Weg zur Geschichte von Radvanec“ mit 14 Stationen und mit 1 Informationsschild mit Karte zum Trassenverlauf.
  • Ausarbeitung von einem einfachen Flyer mit Karte zu dem Lehrpfad, Anbringung der elektronischen Version auf den Webseiten der Gemeinde Radvanec. Im Verlauf der Projektumsetzung werden laufende Projektteamtreffen zur Projektverwaltung organisiert. Dabei wird auch die weitere Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Themen für weitere gemeinsame Projekte besprochen. Damit werden wichtige Voraussetzungen für eine langfristige Nachhaltigkeit der Partnerschaft gebildet.

Alle geplanten Aktivitäten werden in enger Zusammenarbeit der beiden Projektpartner umgesetzt. Ein Mehrwert ist auch eine intensive Mitwirkung der Ortsinitiativen – Lausitzer Bergverein in Radvanec und Heimatverein in Reichenbach. Das Projekt wird damit nicht nur von den Bürgermeistern und der Verwaltungen umgesetzt, sondern viel mehr Bewohner nehmen an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit teil. Das trägt bestimmt der besseren Identifizierung der Bevölkerung mit der Grenzregion und dem Abbauen der Barrieren bei.

Setkávání realizačního týmu

12.9.2019 Úvodní setkání realizačního týmu Reichenbach
obrázek

6.2.2020 Setkání realizačního týmu Radvanec
obrázekobrázekobrázekobrázek

21.1.2020 Setkání realizačního týmu Radvanec
obrázekobrázek

6.5.2020 Setkání realizačního týmu Radvanec
obrázekobrázek

Naučná stezka za historií Radvance

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

Tvorba poznávací trasy

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

Datum vložení: 1. 2. 2023 15:57
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2023 16:19

Adresa

Radvanec 75, pošta Nový Bor 473 01